Pinksteren

“Wat is Pinksteren?” is een van de negen meest gestelde vragen op Google in 2012. Daarmee staat het in een rijtje populaire vragen als “Wat is Android?”, “Wat is Facebook?”, “Wat is Spotify?”

Pinksteren betekent letterlijk ‘vijftigste’ omdat het feest 50 dagen na Pasen gevierd wordt.
De oorsprong van Pinksteren ligt in het oude testament, dat is het eerste deel van de bijbel dat geschreven is in de tijd voordat Jezus op aarde kwam. Het Pinksterfeest zoals christenen dit nu vieren, ontstond 50 dagen na de opstanding van Jezus. Het Pinksterfeest staat in het teken van de uitstorting van de Heilige Geest, oftewel hoe de Heilige Geest óp de mensen kwam.

In Handelingen 2:1-13 staat  de geschiedenis van de eerste keer dat de Heilige geest in mensen kwam wonen.
Toen de pinksterdag aanbrak, waren ze (de discipelen van Jezus) allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf.
Nu verbleven er in Jeruzalem vrome Joden uit alle delen van de wereld. Bij het horen van dat geluid waren de mensen te hoop gelopen en ze raakten geheel in verwarring, want iedereen hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan ieder van ons hen dan horen in zijn moedertaal? Er zijn hier Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene; er zijn hier mensen uit Rome, Joden en ook heidenen die tot het jodendom zijn toegetreden, Kretenzen en Arabieren. En wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God!’ Ze waren buiten zichzelf van verbazing en wisten niet goed wat ervan te denken.

Wie is de Heilige geest?
De Heilge geest is de geest van Jezus Christus (Romeinen 8 vers 9).
De Here Jezus zegt tegen Zijn discipelen in Johannes 15 vers 26: Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over Mij vertellen.